Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Zwemsokjes.nl / ZwemsokjesNL

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen middels webshop www.zwemsokjes.nl en de daaraan gerelateerde pagina’s, nader te noemen de “Webshop”, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg kunnen zijn.

1.2    In deze voorwaarden wordt Zwemsokjes aangeduid als “Verkoper”, terwijl de andere partij wordt betiteld als “Koper”.

1.3    Koper dient minimaal 18 jaar oud te zijn om via de Webshop te kunnen bestellen. Conform de Nederlandse wetgeving accepteert Verkoper geen aankopen op krediet door personen onder de 18 jaar. Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van Koper te weigeren of wijzigen, bijvoorbeeld indien Koper onjuiste persoonsgegevens heeft verstrekt en/of geregistreerd staat wegens betalingsachterstanden.

1.4    De Webshop en alle daarop geplaatste inhoud is eigendom van Verkoper. De informatie valt onder de wettelijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Dit houdt in dat merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, het ontwerp, de opmaak en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper mogen worden gekopieerd of gebruikt.

1.5    Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze afwijkingen schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard.

 

Artikel 2  Overeenkomsten en bestellen

2.1    Om via de Webshop een bestelling te kunnen plaatsen, dient Koper de Algemene Voorwaarden van Verkoper te accepteren. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, verplicht Koper zich om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en bevestigt Koper dat hij/zij de informatie over persoonsgegevens heeft gelezen en toestemming verleent voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies, zulks conform het Integriteitbeleid van Verkoper.

2.2    Een koopovereenkomst wordt pas gesloten wanneer Verkoper de bestelling van Koper heeft bevestigd en Koper via e-mail een orderbevestiging van Verkoper heeft ontvangen. Verkoper adviseert Koper om de orderbevestiging te bewaren teneinde eventueel contact met Verkoper’s klantenservice te vereenvoudigen. Koper heeft de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren totdat deze door Verkoper bevestigd is. Als de bestelling geannuleerd wordt, zal Verkoper alle eventueel gedane betalingen die Koper of zijn/haar bank/creditcardonderneming heeft gedaan in verband met de bestelling, terugbetalen.

2.3    Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Koper indien producten uitverkocht zijn. Verkoper is niet aansprakelijk voor foutieve afbeeldingen of verschrijvingen in de Webshop, zoals bijvoorbeeld fouten in de productomschrijving of de technische of functionele specificatie. Verkoper heeft het recht om dergelijke fouten te rectificeren en om op elk gewenst moment de getoonde informatie te wijzigen of actualiseren. Wanneer een onjuiste prijs wordt weergegeven voor een product dat door Koper besteld is, dan zal Verkoper Koper daarvan in kennis stellen en wachten op goedkeuring door Koper van de aangepaste prijs, alvorens de bestelprocedure verder af te handelen. Alle afbeeldingen op de Webshop dienen slechts ter illustratie. Verkoper is niet aansprakelijk voor informatie die door derden op de Webshop wordt gegeven.

 

Artikel 3  Klantgegevens

3.1    Verkoper adviseert Koper om een gebruikersaccount aan te maken alvorens aankopen op de Webshop te doen. Als Koper zijn/haar gebruikersaccount registreert en/of een bestelling plaatst op de Webshop, zal Koper gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Koper verklaart dat de verstrekte gegevens correct en volledig zijn en verklaart verantwoordelijk te zijn voor het geval deze gegevens fouten bevatten. Informatie over de behandeling van persoonsgegevens door Verkoper is beschikbaar in het Integriteitbeleid van Verkoper .

3.2    Koper verplicht zich om ervoor te zorgen dat niemand, behalve Koper zelf, de inloggegevens van Koper gebruikt. Koper mag zijn/haar gebruikersnaam of wachtwoord aan niemand anders vrijgeven en zorgt ervoor dat alle documentatie met informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord op dusdanige wijze bewaard wordt, dat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Wanneer het vermoeden bestaat dat een onbevoegd persoon toegang tot het wachtwoord van Koper heeft verkregen, dient Koper Verkoper hierover onmiddellijk te informeren. Indien Koper Verkoper hierover niet informeert, dan is Koper verantwoordelijk voor alle aankopen die met de inloggegevens van Koper worden gedaan.

3.3    Wanneer bij Verkoper het vermoeden bestaat dat Koper zijn/haar gebruikersaccount of inloggegevens misbruikt of op andere wijze de Algemene Voorwaarden schendt, dan heeft Verkoper het recht om Koper de toegang tot zijn/haar gebruikersaccount te blokkeren.

3.4    Zodra Koper een bestelling plaatst bij Verkoper, worden de persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Verkoper. Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van Koper niet verstrekken aan derden.

3.5    Verkoper respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens.


 

Artikel 4  Prijzen

4.1    De prijzen die op de Webshop worden getoond, zijn van toepassing op alle bestellingen die op de Webshop worden geplaatst. Alle prijzen worden weergegeven in Euro en zijn inclusief omzetbelasting. De prijzen zijn exclusief betaal- of vrachtkosten, tenzij anders vermeld.

4.2    Koper kan zijn/haar aankoop betalen middels de betaalwijzen die op de Webshop staan vermeld. Verkoper heeft het recht om Koper al te laten betalen op het moment van het plaatsen van de bestelling. Verkoper behoudt zich het recht voor om niet altijd alle betaalmethodes aan te bieden en om de betaalmethode te wijzigen wanneer de methode die Koper gekozen heeft niet functioneert, ongeacht de reden daarvoor, op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Eventuele beperkingen voor de aangeboden betaalwijzen worden op de Webshop vermeld.

4.3    Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst geldende wettelijke eisen, wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Verhogingen in voormelde kostprijsfactoren voorafgaande aan aflevering, kunnen leiden tot aanpassing van de koopprijs.

 

Artikel 5  Levertijd en leverplaats

5.1    Producten die op voorraad zijn, worden doorgaans geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de Webshop aangegeven wordt. Tenzij anders overeengekomen, (bijvoorbeeld in verband met het reserveren van producten die niet op voorraad zijn) zal levering binnen 30 werkdagen plaatsvinden nadat Verkoper de bestelling schriftelijk bevestigd heeft via de orderbevestiging.

5.2    De verwachte levertijd wordt in de orderbevestiging, bij de betaling en/of op de actuele productpagina op de Webshop, aangegeven. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft Koper het recht de aankoop te annuleren indien een levering meer dan 30 werkdagen vertraagd is en dit niet door zijn/haar eigen toedoen veroorzaakt is. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen.

5.3    Indien een bestelling op een bepaald afleverpunt dient te worden opgehaald, is Koper gehouden dit binnen de op de mededeling aangegeven tijdsperiode te doen. Bestellingen dienen in die gevallen persoonlijk te worden afgehaald met een geldig identiteitsbewijs en bestelnummer. Koper zal een bericht over de levering ontvangen, waarin wordt aangegeven wanneer en waar het pakket opgehaald of in ontvangst genomen kan worden. Dit bericht kan via e-mail, reguliere post en, indien Koper een mobiel telefoonnummer heeft verstrekt, via telefoon of SMS worden verstuurd. Verkoper heeft het recht om een toeslag van €15 aan Koper in rekening te brengen indien een bestelling niet wordt opgehaald.

5.4    De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

         a. indien de zaken door of namens Koper bij het magazijn van Verkoper worden afgehaald: door de inontvangstneming van de zaken;

         b. bij verzending door tussenkomst van een koerier: door de overdracht van de bestelling aan Koper.

5.5    Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van Koper.

 

Artikel 6 Overmacht

6.1    Indien door omstandigheden, die niet aan Verkoper toegerekend kunnen worden, de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd en Verkoper daardoor niet of niet tijdig haar verplichtingen jegens Koper kan nakomen, heeft Verkoper het recht om de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren.

6.2    Onder omstandigheden die niet aan de Verkoper toegerekend kunnen worden, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers van Verkoper aan hun verplichtingen, brand, hoge waterstanden, wegblokkades, extreme weersinvloeden, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsverboden.

6.3    Bij blijvende verhindering hebben zowel Verkoper als Koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 7 Bedenktijd, kwaliteit, reclames en omruilen

7.1 Voor alle aankopen in de Webshop heeft Koper, zulks overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat Koper het recht heeft om een aankoop te herroepen door Verkoper hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelde product door Koper of zijn/haar vertegenwoordiger, te berichten.

7.2    Indien Koper een aankoop wenst te herroepen, dient hij/zij vóór het einde van de bedenktijd een duidelijk schriftelijk bericht hierover aan Verkoper te zenden. Koper zal zijn/haar naam, adres en overige relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en de naam van het product in het bericht vermelden. Indien Koper geen gebruik wil maken van de bovengenoemde wijze voor berichtgeving, dan kan Koper hiervoor het standaardformulier voor herroeping van de Autoriteit Consument & Marktgebruiken.

7.3    Indien Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal Koper de retourverzendkosten betalen en, nadat Koper of zijn/haar vertegenwoordiger, het product ontvangen heeft en tijdens de retourzending, verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het product verkeert. Koper zal binnen 14 dagen vanaf de datum dat Koper Verkoper op de hoogte stelde van de herroeping, de bestelling retourzenden aan Verkoper. Het product zal goed verpakt, in goede staat verkerend en in de originele verpakking worden verstuurd. Retourzendingen dienen naar Verkoper te worden verzonden conform de methodes en aanwijzingen die op de Webshop  vermeld staan.

7.4    Verkoper kan te allen tijde kosteloze retourzendingen aanbieden voor bepaalde producten. Indien een kosteloze retourzending van toepassing is, zal dit op de Webshop bij het desbetreffende product worden aangegeven.

LET OP: De zwemsokjes worden aan elkaar vast geleverd d.m.v. een TAG. Je mag de zwemsokjes proberen zoals je dit ook in de winkel zou doen.
 
Wij accepteren alleen een retour wanneer de TAG in tact is en de zwemsokjes AAN ELKAAR ZITTEN.
 
Zodra de TAG is verwijderd kunnen de ZwemSokjes niet meer retour worden gestuurd.
 

7.5    Indien Koper zijn/haar aankoop herroept, zal Verkoper het bedrag dat Koper voor het product betaald heeft, aanbieden als een tegoedbon van de webshop. Eventuele extra vrachtkosten als gevolg van de keuze van Koper voor een andere leveringsmethode dan de door Verkoper geboden standaardoptie, worden niet vergoed. Verkoper heeft het recht om een bedrag corresponderend aan de waardevermindering van het product ten opzichte van de originele waarde ervan in mindering te brengen op het bedrag dat wordt vermeld op de tegoedbon, indien en voor zover dat die waardevermindering veroorzaakt is doordat Koper het product voor langere tijd heeft gebruikt dan nodig is om de werking of kenmerken ervan te beoordelen.

7.6    Verkoper zal tegoedbon zonder verdere vertraging klaarmaken, doch niet later dan 14 dagen na de datum dat Verkoper bericht over de herroeping ontving.

7.7    Iedere garantie vervalt indien deze leveringsvoorwaarden niet of niet behoorlijk door Koper worden nagekomen.

7.8    Koper is verplicht terstond na levering van de zaken deze grondig te inspecteren of kwaliteit en / of gebreken en bij aanwezigheid daarvan Verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien Koper niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Verkoper ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, wordt Koper geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. De garantie dekt uitsluitend fabricagefouten, geen fouten voortkomend uit of na afloop van het aanbrengen van eigen wijzigingen ten aanzien van de werking of het uiterlijk van het product, zoals verstelling, verbetering of andere veranderingen aan het product. De orderbevestiging van Koper geldt als garantiecertificaat.

7.9    Verzendkosten worden verrekend in het winkelwagentje van de webshop. Speciale aanbiedingen van gratis verzending op bepaalde artikelen zijn echter alleen van toepassing op de 1e zending naar de koper. Wanneer de koper een product wil omruilen voor een ander model of maat kan de verkoper voor de 2e zending van dezelfde order naar de koper de normale verzendkosten in rekening brengen. Deze verzendkosten worden later apart in rekening gebracht voor de koper, en dienen betaald te zijn voordat de 2e zenden verstuurd wordt naar de koper.

7.10    Wanneer de koper meerdere maten besteld en de niet passende maten retour wil sturen zal van de retour gestuurde artikelen in dezelfde waarde een tegoedbon worden aangemaakt voor de webshop. De koper dient voor de aankoop goed te overleggen met de verkoper over de juist te kopen maat. Meer informatie over de maten tabel vind u hier.

7.11    Als een product waarvoor een reclamatie is ingediend, geretourneerd is en de reclamatie is gegrond verklaard, dan zal Verkoper Koper conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming vergoeden. Verkoper streeft ernaar om dit binnen 30 dagen nadat Verkoper de klacht ontvangen heeft, te doen, alhoewel dit afhankelijk van de aard van het product, soms langer zal kunnen duren. Verkoper behoudt zich het recht voor om de reclamatie ongegrond te verklaren als het product, conform de geldende wetgeving inzake consumentenbescherming, niet defect blijkt te zijn. Bij reclamaties zal Verkoper de richtlijnen volgen zoals die opgesteld zijn door de Autoriteit Consument & Markt.

7.12    Bij gegrond bevonden reclames heeft Verkoper het recht – ter hare keuze – de Koper een gepaste prijsreductie te geven, dan wel tot vervanging over te gaan, dan wel de overeenkomst voor wat betreft de ondeugdelijk geleverde zaken te ontbinden.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1    Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Verkoper geleverde of nog te leveren zaken. Verkoper blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang Koper de vorderingen van Verkoper ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet volledig betaald heeft, daaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

8.2    Zolang Koper de bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet bevoegd om door Verkoper geleverde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.

8.3    Indien Koper na een daartoe strekkende aanmaning van Verkoper in verzuim blijft de gekochte zaken te betalen, heeft Verkoper het recht om de gekochte zaken terug te nemen.

 

Artikel 9  Verwijzingen

9.1    Verkoper kan verwijzen naar andere websites die niet onder de verantwoordelijkheid van Verkoper vallen; andere websites die niet onder de verantwoordelijkheid vallen van Verkoper, kunnen naar de Webshop linken. Ondanks dat Verkoper ernaar streeft om alleen te verwijzen naar websites met vergelijkbare bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens en beveiliging, is Verkoper niet aansprakelijk voor de bescherming of de vertrouwelijkheid van informatie of persoonsgegevens die Koper op andere websites verstrekt. Koper dient behoedzaam te zijn en de bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens op de desbetreffende websites nauwkeurig te lezen.

 

Artikel 10  Wijzigingen

10.1Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen zullen op de Webshop worden geplaatst. De wijzigingen gaan van kracht op het moment dat Koper de Algemene Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of bij het bezoeken van de Webshop), of anderzijds 30 dagen nadat Verkoper Koper over de wijzigingen heeft geïnformeerd. Verkoper raadt Koper echter aan de Webshop regelmatig te bezoeken, zodat hij/zij op de hoogte is van eventuele wijzigingen.

 

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Verkoper heeft het recht zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden in geval:

            – van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de Koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;

            – het faillissement van Koper wordt uitgesproken of Koper zelf surséance van betaling of faillissement aanvraagt;

            – buitengerechtelijke schuldsanering van Koper;

            – De zwemsokjes bij retour aan elkaar vast zitten d.m.v. de TAG

In de bovenstaande gevallen heeft Verkoper voorts het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

11.2 Indien Verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2  Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verkoper, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

—————- einde document —————-